header image
Start arrow Ochrona Danych Osobowych arrow Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych PDF Drukuj E-mail

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W  BORONOWIE

ul. Dolna 2

42-283 Boronów

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: , nr tel. 602762036.

Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze pomocowym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Boronowie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie  a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875 z późn. zm.).

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(Dz.U.2011.14.67).

 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie  właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boronowie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki merytoryczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Boronowie.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuję, iż:


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka. Przedstawione poniżej informacje przekazujemy abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.


1. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dolna 2, dalej jako GOPS.

2.Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres mailowy: ., tel. 602762036.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c,  Art. 9 ust.2 lit. h, Art. 10 RODO.

4.Dane osobowe osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu realizacji przez GOPS obowiązków wynikających z zapisów:

 

  Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769),

  Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. poz.489),

  Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. poz.1851),

  Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.)

  Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. poz. 1860),

  Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567),

  Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 ze zm.)

  Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2017r. poz.1428 ze zm.)

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2017r. poz. 697, ze zm.)

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r., poz 1061)

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2015r. poz. 1390)

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. W sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Z 2011r. nr. 209 poz. 1245)

5.Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

6.Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.