header image
Start arrow Ochrona Danych Osobowych arrow Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych PDF Drukuj E-mail

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W  BORONOWIE

ul. Dolna 2

42-283 Boronów

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: , nr tel. 602762036.

Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze pomocowym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Boronowie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie  a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875 z późn. zm.).

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(Dz.U.2011.14.67).

 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie  właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boronowie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki merytoryczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Boronowie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Boronowie, ul. Dolna 2.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: , nr telefonu 602762036,

3.      Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnianie, zapewnienie świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu, jest

a. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

b. Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (*monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)

c. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
– t.j. Dz.U.2016.poz.902 ze zm.,

d. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz.U.2018 poz.108,

e. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 i. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - Dz.U.2017.poz.894,

f. Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz.U.2018 poz. 217.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a.       Medycyna pracy,

b.      Służba BHP

c.       Ubezpieczenia grupowe,

d.      Radca Prawny,

e.       Banki,

f.       ZUS i Urząd Skarbowy,

g.      Obsługa informatyczna,

h.      Inspektor ochrony danych

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez
okres wynikający z przepisów prawa, tj. 50 lat (art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - Dz.U.2018.poz.217 a w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych  oraz do momentu odwołania zgody.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzania odbywa się w sposób zautomatyzowany).

7.      Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

8.      Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie informuję, iż:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka. Przedstawione poniżej informacje przekazujemy abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.                                                    

 1. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dolna 2 , dalej jako GOPS.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres mailowy: ., tel. 602762036.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c,  Art. 9 ust.2 lit. h, Art. 10 RODO.

4.       Dane osobowe osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu realizacji przez GOPS obowiązków wynikających z zapisów:

· ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. Poz. 1769),

· Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. Poz.489),

· Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. Poz. 1851),

· Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.),

· Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. Poz. 1860),

· Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. Poz. 567),

· Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 ze.zm.)

 1. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
 2. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa