header image
Start arrow Zespół interdyscyplinarny
Przeciwdziałanie przemocy PDF Drukuj E-mail

Jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj, że:

Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie
- od Twojej reakcji może  zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie.

NIE CZEKAJ!

W celu przeciwdziałania przemocy domowej  na terenie Boronowa, jak również celem realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r.             o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Zarządzeniem Nr 107/2011 z dnia 26 lipca 2011 Wójta Gminy Boronów został powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy domowej.

W jego skład wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Stowarzyszeń z  terenu Boronowa oraz kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego        w Lublińcu.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest :

1)      diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2)      podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie  

         mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

3)      inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4)      rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach

         udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

5)      inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

 

Przemoc jest karana:

art. 207 § k.k. Znęcanie się fizyczne  lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad  małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu).


Formy przemocy:

Przemoc fizyczna  - każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (min. popychanie, policzkowanie, bicie, szarpanie).

Przemoc psychiczna – agresywne zachowania, które maja charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołujące emocjonalne cierpienie i ból (min. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami).

Przemoc seksualna –  wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny)


Przemocą
jest także zaniedbywanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do cierpienia.

Musisz wiedzieć, że:

- nic nie usprawiedliwia przemocy,

- przemoc domowa jest przestępstwem,

- przemoc domowa to zachowanie wyuczone, którego można oduczyć,

- nigdy nie jest za późno, by powiedzieć przemocy NIE,

- przemoc nie skończy się sama z siebie,

- pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

Uzależnienie sprawcy od alkoholu nie zwalnia go od odpowiedzialności za stosownie przemocy.

 

 

WAŻNE  ADRESY:

Punkt Konsultacyjny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 30, Tel. 34 3562005

Komenda Powiatowa Policji
42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6, Tel. 34 3532255

Komisariat Policji w Woźnikach

42 -289 Woźniki, ul. Ogrodowa 1, Tel. 34 3680081

Prokuratura Rejonowa
42-700 Lubliniec, ul. Plebiscytowa 30, Tel. 34 3530736

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9, Tel. 604242316

Dom Dla Osób Bezdomnych i Najuboższych  „Monar- Markot” w Kokotku
42-700 Lubliniec, ul. Kokotek 42, Tel. 34 3565190

Lokalny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przestępstw
42-200 Częstochowa, ul. Partyzantów 1/3, Tel. 34 3681913

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 801 12 00 02,       www.niebieskalinia.info

 

AKTY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieskie Karty"

3. Ustawa  z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

 

 

 

 

Zespól interdyscyplinarny PDF Drukuj E-mail