header image
Start arrow Aktualności
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PDF Drukuj E-mail

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018.

Pomocą Żywnościową w ramach Podprogramu 2018 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się z trudnej sytuacji życiowej, określonej przesłankami z art. 7 (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocia, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy , ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt.1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.

o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., których miesięczny dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł (200 % wynosi 1402,00 zł),

  • dla osoby w rodzinie 528,00 zł (200 % wynosi 1056,00 zł),

na podstawie Skierowania wystawionego przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE POPŻ 2014-2020 – Warsztaty Edukacyjne

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ 2014-2020) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Banki Żywności realizują warsztaty edukacyjne, których celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Tematy warsztatów dotyczą zasad prawidłowego żywienia różnych grup ludności, zasad edukacji ekonomicznej, nie marnowania żywności oraz inspirujących warsztatów kulinarnych.


Osoby zainteresowane pobieraniem żywności zobowiązane są do uczestnictwa w działaniach towarzyszących.


Osoby i rodziny, które są zainteresowane skorzystaniem z ww. formy pomocy, prosimy o zgłaszanie się do pracowników GOPS w Boronowie, ul. Dolna 2 od 08.10.2018r. do 31.10.2018r. , w godzinach:

  • poniedziałek – środa 8:00 – 10:00 i 14:00 – 15:00,

  • czwartek – 8:00 – 10:00 i 14:00 – 16:00,

  • piątek – 8:00 – 10:00.

celem wstępnej weryfikacji uczestnictwa w Podprogramie 2018.

Ponadto należy dostarczyć zaświadczenia o dochodach* całej rodziny za miesiąc wrzesień 2018r.

Jednocześnie informujemy, iż w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby spełniające ww. kryterium dochodowe i korzystające ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.


*zaświadczenie o wynagrodzeniu powinno zawierać: wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, składkę zdrowotną, składkę emerytalno – rentowo-chorobową, alimenty, inne potrącenia, wynagrodzenie netto.

W przypadku renty/emerytury decyzję ZUS / KRUS oraz odcinek pocztowy lub wydruk przelewu z banku za miesiąc wrzesień 2018r. Posiadacze gospodarstw rolnych nakaz płatniczy za 2018r.

Czytaj całość...
UWAGA! PDF Drukuj E-mail

Osoby występujące z wnioskiem o 300+ do GOPS w Boronowie we wniosku w miejscu "Organ właściwy" wpisują WÓJT GMINY BORONÓW.

W miejscu "rodzaj szkoły" należy wpisać  np. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum.

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA SZKOLNEGO "DOBRY START' PDF Drukuj E-mail

Informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie ul. Dolna 2, a od 1 lipca danego roku do 30 listopada można składać wnioski droga elektroniczną. Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, iż przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. W przypadku wskazania przez wnioskodawcę we wniosku  adresu poczty elektronicznej  GOPS w Boronowie prześle informację e-mail z konta o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany adres. W przypadku braku u wnioskodawcy poczty elektronicznej, informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać w GOPS Boronów w formie papierowej.  

 

Ogłoszenie PDF Drukuj E-mail

Informujemy, iż wzorem ubiegłego roku wnioski o świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie "Dobry start" (300+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 składać można w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE SZKOLNE 300+ "DOBRY START"

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 

Nowe świadczenie Dobry Start dla ucznia. PDF Drukuj E-mail

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody (Dz. U. z 2018 poz. 1061)

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

 

 Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.<< Start < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 25