header image
Start arrow Aktualności
Ogłoszenie PDF Drukuj E-mail

Informujemy, iż wzorem ubiegłego roku wnioski o świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie "Dobry start" (300+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 składać można w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

Nowe świadczenie Dobry Start dla ucznia. PDF Drukuj E-mail

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody (Dz. U. z 2018 poz. 1061)

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

 

 Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj E-mail
 

Informujemy, iż rodziny, które posiadają Kartę Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej (plastikowa karta) również mają możliwość uzyskania jej w formie elektronicznej.

Elektroniczna wersja Karty Dużej Rodziny jest o tyle komfortowa, że wystarczy, aby jeden z rodziców wyświetlił na swoim telefonie Karty wszystkich członków rodziny, wówczas nie ma już potrzeby szukania plastikowych kart przez pozostałe osoby. Ponadto aplikacja umożliwia łatwe i szybkie znalezienie Partnerów Karty Dużej Rodziny.

Nowe rodziny bądź wnioskujący o przyznanie karty dla nowych członków rodziny mają możliwość wnioskowania zarówno o kartę w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej równocześnie.  W momencie wnioskowania od razu o obie formy Karty wnioskodawcy nie ponoszą opłaty za domówienie wersji elektronicznej.

Zwolnieni z opłaty są również Ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019 r. 

 

Na poniższych stronach znajdziecie Państwo wyczerpujące informacje na temat wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Ponadto pod adresem:https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ znajduje się wzór wniosku oraz wszelkie niezbędne instrukcje i objaśnienia do jego wypełnienia.

 

Uwaga!

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Informacje na ten temat dostępne pod linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/

Zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego PDF Drukuj E-mail

Z dniem 01.01.2018r. realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego została przekazana Wojewodzie.

W związku z powyższym na terenie województwa śląskiego sprawy będą realizowane przez:


Śląski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice


Obsługa klientów indywidualnych w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06 w dniach: poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 08.30 do 14.30.


Natomiast obsługa telefoniczna jest możliwa w godzinach od 08.00 do 10.00 w dniach poniedziałek, czwartek i piątek pod nr telefonów: 32 606 33 51, 32 606 33 52, 32 606 33 54,

32 606 33 55, 32 606 33 57, 32 606 33 58, 32 606 33 59, 32 606 33 61, 32 606 33 62, 32 606 33 63.


Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/koordynacja-swiadczen-rodzinnych-i-swiadczenia-wychowawczego


Zmiany w świadczeniach dla rodzin PDF Drukuj E-mail

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie

ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

 

1.   Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.  

2.   Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu                w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie                     3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

3.   Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz      w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny     w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów                       o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

KRYTERIA DOCHODOWE

Zasiłki rodzinne

Zasiłki rodzinne uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny nie przekracza miesięcznie 674 zł ( netto) w przeliczeniu na osobę               w rodzinie lub 764 ( netto) na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą :                              

 

95 zł.   na dziecko do 5 lat

124 zł. na dziecko w wieku od 6 - 18 lat

135 zł na dziecko w wieku od 19 - 24 lat.

 

 

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

500+

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

<< Start < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 22