header image
Start arrow Aktualności
Zmiany w świadczeniach dla rodzin PDF Drukuj E-mail

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie

ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

 

1.   Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.  

2.   Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu                w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie                     3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

3.   Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz      w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny     w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów                       o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

KRYTERIA DOCHODOWE

Zasiłki rodzinne

Zasiłki rodzinne uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny nie przekracza miesięcznie 674 zł ( netto) w przeliczeniu na osobę               w rodzinie lub 764 ( netto) na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą :                              

 

95 zł.   na dziecko do 5 lat

124 zł. na dziecko w wieku od 6 - 18 lat

135 zł na dziecko w wieku od 19 - 24 lat.

 

 

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

500+

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Nowy okres rozliczeniowy Rodzina 500+ PDF Drukuj E-mail

 INFORMATOR RODZINA 500 +

Nowe świadczenie od 01 stycznia 2017r. PDF Drukuj E-mail

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, iż od 01 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Ponadto, podstawowym warunkiem będzie posiadanie  zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Pomoc żywnościowa PDF Drukuj E-mail

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

500+ PDF Drukuj E-mail

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 19